Logo link

Please use this checklist to prepare all your needed documents before you come to tax preparer to save our time. 
Xin dùng danh sách này để chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước khi quý vị đi khai thuế để đỡ tốn thời gian của mọi người.

OUR VIDEOS in English:

Introduction to "A Tiffany Tax" Video.

Tax Tips for Single and Joint Filers without Dependents Video.


VIDEO Tiếng Việt:

Giới thiệu về "A Tiffany Tax" Video.

Mẹo thuế cho Độc thân và Vợ Chồng không có người phụ thuộc Video.


2017 Important Tax Dates
1.
Jan. 23 – IRS systems start opening to receive returns, but taxpayers don’t have to wait until then to file return/ Hệ thống IRS mới bắt đầu mở để nhận đơn, nhưng người nộp thuế không cần phải chờ đợi cho đến khi đó để khai thuế.
2.
Jan. 31 – Employer due date for filing W-2, Non-Employee Compensation Form 1099-MISC/ Hạn Công ty phải nộp đơn W-2, Non-Employee Compensation Form 1099-MISC.
3.
Feb. 15 – Any return claiming the Earned Income Tax Credit (EITC) and/or the Additional Child Tax Credit (ACTC) can’t get refund until after this date/ Bất kỳ đơn thuế nào yêu cầu Earned Income Tax Credit (EITC) và/hoặc Additional Child Tax Credit (ACTC) không được lãnh tiền cho tới sau ngày này.
4.
Feb. 27 – Refunds will start arriving in bank accounts or on debit cards/ Tiền thuế sẽ bắt đầu vào trong các tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng.
5. 90% Refunds are issued within 21 days/ 90% Tiền thuế được ban hành trong vòng 21 ngày.
6.
Apr. 18 – Last day to file 2016 tax returns and pay any tax due/ Ngày cuối cùng nộp tờ khai thuế 2016 và nộp nợ thuế.


GOOD NEWS ABOUT FREE 2016 TAX FILING INFO!!!
Benefits for all clients is our priority goal.  Please click on the links below for your information.   

Lợi ích cho tất cả khách hàng là mục tiêu ưu tiên của chúng tôi.  Xin vui lòng bấm vào các link dưới đây để biết thêm thông tin các chương trình thuế miễn phí.
1. 
Free IRS Federal Taxes file online/software: Reopen Jan. 23, 2017  
2. 
Find local free tax services at VITA or TCE sites for low to moderate income.
3.
San Antonio, Texas - Free tax services VITA: Reopen Jan. 17, 2017