Logo link

Chúng tôi khai thuế cho:
1. Độc thân/Sinh Viên

2. Gia đình có con/không con

3. Thuế đầu tư

4. Tự làm chủ

5. Tiểu thương

We do tax for:

1. Single/Student

2. Family with/without children

3. Investment Tax

4. Self-Employment

5. Small business

A. TAX PREPARATION/ KHAI THUẾ

We file tax returns in 46 states except Oregon, California, Maryland and New York.  Our service is 100% secured, confidential and guarantee. We do not share any of your information to any third party. All your information is kept confidential and submitted directly to IRS only. We're U.S citizens and located in U.S. We only keep your tax files for 3 years for in case of IRS audit purpose.

Chúng tôi khai thuế cho mọi người khắp nước Mỹ ở 46 tiểu bang, trừ 4 tiểu bang Oregon, Cali, Maryland và New York.  Dịch vụ của chúng tôi 100% an toàn, bảo mật và bảo đảm.  Chúng tôi không đề cập bất cứ tài liệu nào của quý vị cho bất cứ ai.  Tất cả tài liệu của quý vị được bảo mật và gởi thẳng trực tiếp e-file tới Sở Thuế IRS.  Chúng tôi đều là Công dân Mỹ và trụ sỡ tại Mỹ.  Chúng tôi chỉ lưu giữ tài liệu thuế quý vị trong 3 năm phòng khi bị kiểm tra.