Logo link

About Our Services

A. TAX PREPARATION/ KHAI THUẾ

We love what we are doing.  You don't need to waste your time to read all the IRS regulations or spending headache time to file your tax.  We're here to help you so you can have more time with your family.

Chúng tôi yêu những gì chúng tôi đang làm.  Quý vị không cần phải lãng phí thời gian của quý vị để đọc tất cả các quy định của sở thuế IRS hoặc tốn thời gian đau đầu khai thuế của mình.  Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị để quý vị có thời gian nhiều hơn cho gia đình.


B. BOOKKEEPING/ KẾ TOÁN

If you own your business and tired of keep tracking your bookkeeping or you need help.  Yes, we can help you so you can have more time to improve your business and time for your family.  


Nếu quý vị sở hữu doanh nghiệp và mệt mỏi theo dõi các dữ liệu hoặc quý vị cần sự giúp đỡ.  Chúng tôi có thể giúp quý vị để quý vị có thêm thời gian làm tốt hơn doanh nghiệp của mình và thời gian cho gia đình.


C. VIETNAMESE TRANSLATION AS NEEDED

If you need help on Vietnamese translation, filling out Forms.  We are here to help you.


Nếu quý vị cần giúp đỡ về việc thông dịch Tiếng Việt, điền các mẫu đơn.  Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị.