Logo link

You don't need to come to our office

1. You can scan/take a clear pictures of all your documents as listed on the "Tax Filing Documents Checklist".

Then email us at info@atiffanytax.com.  Please also provide us your email, phone numbers and best time to contact you.  Tiffany will file your tax and contact you.

​2. You can download Mobile App TaxesToGo https://www.taxestogo.com and send your info to us.  Enter our name “A TIFFANY TAX” when you’re ready to submit all your files.  Then text us 210-941-8099 your last name and Tax code number on the App.  Tiffany will file your tax and contact you.

3. Payment: "A TIFFANY TAX" accepts VISA, MasterCard, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS, JCB. 


Quý vị không cần đến văn phòng 

1. Quý vị có thể scan/chụp hình rõ các giấy tờ của quý vị như trong danh sách ở trên "Tax Filing Documents Checklist".  ​Rồi email cho Tiffany tại info@atiffanytax.com.  Và cũng xin cung cấp email, số phone và giờ thích hợp nhất liên lạc với quý vị.  Tiffany sẽ khai thuế và liên lạc với quý vị.

​2. Quý vị có thể download Mobile App TaxesToGo https://www.taxestogo.com và gởi giấy tờ cho chúng tôi.  Để tên "A TIFFANY TAX" khi quý vị sẵn sàng gởi tất cả giấy tờ.  Gởi text tới 210-941-8099 với tên họ và số Tax code trên App. Tiffany sẽ khai thuế và liên lạc với quý vị.

​3. Trả tiền: "A TIFFANY TAX" nhận VISA, MasterCard, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS, JCB.