We can do:

1. Create W-2, 1099-MISC and Other Forms

2. File State Sales and Use Tax

3. File Federal Quarterly Income Tax

4. Income/Expenses Reports

5. Create software to keep track daily income.

B. BOOKKEEPING/ KẾ TOÁN

We help you to manage your business better, make more income and relax.  Please contact us for your specific need about bookkeeping, we're willing to help you.


Chúng tôi giúp quý vị quản lý doanh nghiệp của quý vị tốt hơn, thu nhập nhiều hơn và thư giãn.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi về nhu cầu kế toán cụ thể của quý vị, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Chúng tôi làm:

1. Làm giấy W-2, 1099-MISC và các mẫu đơn khác

2. Khai thuế bán hàng Tiểu bang

3. Khai thuế thu nhập mỗi quý Liên bang

4. Báo cáo chi phí/lợi tức

5. Tạo phần mềm để theo dõi thu nhập hàng ngày.

Logo link