Logo link

How to choose a trusted tax preparer?

Each year, some taxpayers are hurt financially because they choose the wrong tax return preparer. Basically, anyone can do your tax. IRS doesn't have specific requirements for whom to file your tax return. However, be smart, IRS has the system to check and provide you good tax preparers. Choose the tax preparer who is able to e-file your tax since these tax preparer has passed the Suitability Check by IRS. For further info, please go to this link. https://www.irs.gov/tax-professionals/choosing-a-tax-professional

Mỗi năm, một số người nộp thuế bị tổn thương về mặt tài chính vì họ chọn sai người khai thuế. Về cơ bản, bất cứ ai có thể làm thuế của quý vị. IRS không có những yêu cầu cụ thể đối với người làm thuế. Tuy nhiên, hãy thông minh, IRS có hệ thống để kiểm tra và cung cấp cho quý vị người làm thuế tốt. Hãy chọn người có thể e-file thuế của bạn bởi vì những người này đã được Sở Thuế Kiểm Tra qua. Để biết thêm chi tiết, xin vào đây 
https://www.irs.gov/tax-professionals/choosing-a-tax-professional

IRS Directory